Menu Close

Teisės aktai

NACIONALINIAI TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ:

 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Peržiūrėti dokumentą
 • Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija. Peržiūrėti dokumentą
 • Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas. Peržiūrėti dokumentą
 • Naujas Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą
 • Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymasDėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-2306 „Dėl vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Peržiūrėti dokumentą 
 • Naujas Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas  2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-2303 Peržiūrėti dokumentą 
 • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.    Peržiūrėti
 • Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas. Peržiūrėti dokumentą
 • Ikimokyklinio ugdymo programos gairės Peržiūrėti dokumentą
 • Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. Peržiūrėti dokumentą
 • Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Peržiūrėti dokumentą
 • Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo. Peržiūrėti dokumentą
 • Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198. Peržiūrėti dokumentą
 • Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas Peržiūrėti

 


 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ:

 • Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Redakcija, galiojanti nuo 2020-01-01

 • Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo organizavimo. Peržiūrėti dokumentą
 • Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą
 • Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas   Peržiūrėti dokumentą     

Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo

 • Maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse Peržiūrėti dokumentą
 • Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-31 (reglamentuota švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms teikimo tvarka, numatytos bendros veiklos su Vaiko teisių apsaugos tarnyba vaiko ir šeimos labui galimybės) peržiūrėti
 • Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašas (reglamentuota, kaip socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokamas vaikų,
  ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymas ir (ar) sumokama skola) peržiūrėti

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374 Vilnius Peržiūrėti

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-950   peržiūrėti

Skip to content