Menu Close

Veiklos kryptys

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI

          Kauno lopšelis- darželis „Rasytė“ – savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas nuo 1,5 iki 6 (7) metų amžiaus. Lopšelis-darželis „Rasytė“ yra Šilainių seniūnijoje, daugiabučių mikrorajone. Netoliese yra T. Ivanausko progimnazija, su kuria palaikomi glaudūs bendradarbiavimo ryšiai. Pagal ugdymo turinį, vaikų poreikius yra bendrosios paskirties ikimokyklinė įstaiga. Komplektuojamos 3 ankstyvojo amžiaus (1,5–3 m.), 6 ikimokyklinio amžiaus (3–5(6) m.), 2 priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės (5(6)-7m.). Vietų skaičius – 205. Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymu, atsižvelgiant į grupių patalpų dydį leista padidinti 31 vieta, užtikrinant pakankamą individualų baldų ir kt. inventoriaus kiekį. Vaikai ugdomi lietuvių kalba, 2 vaikai atvykę iš Ukrainos, kalba rusiškai. Darbo laikas – 10,5 val. Veikia viena prailginta 12 valandų darbo dienos grupė ankstyvojo amžiaus vaikams ir viena – ikimokyklinio amžiaus vaikams. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis 2016m. patvirtinta Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Teikiamos kokybiškos logopedo, neformaliojo ugdymo mokytojo, psichologo, meninio ugdymo mokytojo paslaugos. Į bendrąsias grupes integruojami SP ir SUP vaikai, kurie sudaro 27 proc. lankančių vaikų. Už aukštus vaikų pasiekimus, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais logopedė –ekspertė Eglė Žičkuvienė 2017m. apdovanota Metų mokytojo premija.

          Lopšelis-darželis “Rasytė” yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys, nuo 2008 m. priklauso Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, rengia ir inicijuoja bendrus sveikatingumo projektus kartu su Kauno m. ikimokyklinėmis įstaigomis, yra vieni iš Kauno m. ir respublikinių renginių organizatorių. Aktyviai dalyvaudama Respublikiniame projekte „Olimpinė karta“, įstaiga tapo nominacijos „Metų Olimpinė įstaiga – 2017“ laureatu, neformaliojo ugdymo mokytoja – nominacijos „Metų pedagogas -2018“ nugalėtoja. Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinio ugdymo programa ir sveikatos stiprinimo programa papildo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį. Įstaiga taip pat dalyvauja tarptautinėje prevencinėje programoje ,,Zipio draugai“, nuo 2018m. pradėjo diegti ankstyvosios prevencinės „Kimochis“ programos elementus.

          Tėvų pageidavimu veikia ritminių šokių, keramikos, anglų kalbos, šachmatų neformalaus ugdymo būreliai, sudarytos sąlygos vaikams lankyti Šilainių baseiną. Gabiems muzikai vaikams, taip pat turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių organizuojami papildomi muzikos užsiėmimai, norintiems sportuoti – krepšinio ABC, turintiems judesio ir padėties sutrikimų – kineziterapijos užsiėmimai.

          Švietimo politika teikia įstaigai galimybę kurti ugdymo programą, tenkinančią ugdytinių ir jų šeimų poreikius. Mokymo lėšos sudaro galimybę  vykdyti edukacinę veiklą įstaigoje ir už jos ribų. Vyksta edukaciniai užsiėmimai neformalioje aplinkoje: edukacinės valandėlės Kauno lėlių teatre, Botanikos sode, T. Ivanausko Zoologijos muziejuje, Vaikų literatūros muziejuje, Rumšiškių liaudies buities muziejuje, sporto bazėse.  Profesionalūs atlikėjai (aktoriai, dainininkai), edukologai papildo ugdymo turinį, suteikia vaikams naujų įspūdžių. Vykdant savanorystės programą, tėvai – gydytojai, policininkai, kirpėjai, knygų autoriai ir kt. – veda vaikams pažintines valandėles apie profesijas.

          Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES remiamose programose: „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisiai mokykloms“.

          Įgyvendinant strateginius įstaigos tikslus telkiamos mokytojų, tėvų, kitų švietimo darbuotojų, socialinių partnerių pastangos.


STRATEGINIAI 2022-2024 m. m.  TIKSLAI

 Prioritetas

 Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams

 1 TIKSLAS

 Gerinti ugdymo kokybę, formuojant ugdymosi kultūrą

 2 TIKSLAS

Užtikrinti prasmingą ir saugią vaiko savijautą, įrengiant ir modernizuojant vidaus patalpas vaikų kūrybiškumo plėtotei, pagerinant vaikų fizinės sveikatos ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymąsi lauko edukacinėse aplinkose ir vidaus erdvėse, įgyvendinant tarptautinio projekto „Netipinė aplinka-vaikų kūrybiškumo plėtotė“ idėjas.

3 TIKSLAS

Pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant vidaus aplinką, sukuriant dinamišką, atvirą, funkcionalią, virtualią ugdymo(si) ir darbo aplinką, atlikti teritorijos gerbūvio tvarkymo darbus.


STRATEGINIAI 2019-2021 m. m.  TIKSLAI

 1. Inicijuoti programas, projektus, veiklas, skatinančias sveiką gyvenimo būdą ir elgseną, psichinę sveikatą

2. Plėtoti ugdymo/si turinio novacijų diegimą, vykdant projektinę veiklą, naudojant IKT  ir išmaniąsias technologijas

3. Pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant ir modernizuojant vidaus ir lauko aplinką.

Skip to content