Menu Close

Vizija, misija

VIZIJA

          Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ –  atvira, patraukli, besimokanti, konkurencinga ikimokyklinė įstaiga, teikianti kokybiškas, bendruomenės  poreikius tenkinančias ugdymo(si) paslaugas, kartu su šeima kurianti modernią, vaikų savarankiškumą bei aktyvumą skatinančią aplinką, užtikrinanti sąlygas visų poreikių vaikų sveikatos stiprinimui ir saugojimui.

 

MISIJA

       Glaudžiai bendradarbiaujant su šeima, ikimokyklinėmis įstaigomis bei kitais socialiniais partneriais kvalifikuotai teikti 1,5-6 (7) m. amžiaus vaikams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atliepiančias individualius vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius. Kurti integruotą sveikatai palankią aplinką, stiprinant vaikų ir kitų bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, formuojant palankias vertybines nuostatas ir sveikos gyvensenos įgūdžius.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

        Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ ugdymo filosofija remiasi humanistinėmis – demokratinėmis vertybėmis. Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia kryptingai diegiamais ir sėkmingai plėtojamais demokratiniais principais, tikslų derinimu, bendra ateities vizija, mokėjimu prisitaikyti prie kintančių situacijų, priimti kompleksinius sprendimus, numatyti veiklos perspektyvą.

         

Išskiriamos esminės vertybės: 

  • Inovatyvumas – nuolatinis noras tobulėti ir keistis, inovatyvių ugdymo priemonių ir metodų diegimas.
  • Sveikata ir saugumas – kiekvieno bendruomenės nario puiki fizinė ir dvasinė savijauta, saugumas,sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimas.
  • Profesinė kompetencija – sukauptos žinios, įgyta patirtis, atsidavimas savo darbui bei atvirumas naujovėms.
  • Bendravimas ir bendradarbiavimas – susitarimai, dalijamasi žiniomis bei įgyta patirtimi su bendruomenės nariais ir partneriais, siekiant ugdymo kokybės bei pažangos.
Skip to content