Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

BĮ  Kauno lopšelyje-darželyje “Rasytė” 2023 m.veikia:

    

 


2022 m.

1.Darbo taryba, naujai išrinkta 2021 m. vasario 12 d. bendruomenės narių slaptu balsavimu. Peržiūrėti sudėtį

  Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.


2.Vaiko gerovės komisija. Peržiūrėti sudėtį

VGK tvarkos aprašasPeržiūrėti dokumentą.


 3.Krizių valdymo komanda. Peržiūrėti dokumentą

 Krizių valdymo tvarkos aprašas. Peržiūrėti dokumentą


 4.Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija. Peržiūrėti sudėtį

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai. Peržiūrėti dokumentą 


5.Internetinės svetainės priežiūros komanda. Peržiūrėti sudėtį


6.Antikorupcinė komisija. Peržiūrėti sudėtį 


7.Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė. Peržiūrėti sudėtį


 8.„Olimpinė karta“ projektinė grupė.  Peržiūrėti sudėtį


9.Etikos komisija. Peržiūrėti sudėtį

Bendruomenės etikos kodeksas. Parsisiųsti PDF formatu


10.Sveikatos stiprinimo koordinacinė grupė. Peržiūrėti sudėtį


11.Darnaus vystymosi principų įgyvendinimo komanda.  Peržiūrėti sudėtį


12.Kūrybinė grupė.  Peržiūrėti sudėtį

Skip to content