Veiklos ataskaitos

2018 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA   2018 M. METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS PRIEDAS (pristatymo skaidrės)

ĮVERTINTAS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA IR NUSTATYTOS 2019 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ” DIREKTORIAUS 2018M. VEIKLOS ATASKAITA (BENDRUOMENĖS SVARSTYMUI)

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ DIREKTORĖS  2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsisiųsti MS Word formatu

 

antikorupcines-ataskaita

diskusija

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “RASYTĖ” ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS PROTOKOLAS 2014 M.

Parsisiųsti MS Word formatu

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ” ISIGYTO INVENTORIAUS ATASKAITĄ UŽ 2013 M

parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “RASYTĖ” 2011-2013 M.VEIKLOS PLANO “DARBAS SU ALERGIŠKAIS VAIKAIS” ATASKAITA

 

Per 2011-2013 metus Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ rinkome visus duomenis apie vaikus, sergančius įv. alerginėmis ligomis (sąrašas pridedamas pie ataskaitos). T.y. jei 2010m. vaikų buvo -9, sergančių įv. alerginėmis ligomis, tai 2013m.- 20vaikų, 2011m.- 15 vaikų, 2012m.- 18 vaikų .

Aiškiai matosi, kad vaikų skaičius kas metai didėja. Pagrindinės alergijos yra- alerginė astma ir atopinis dermatitas. Tai pat pastebima,kad įv. alerginėmis ligomis daugiau serga ankstyvojo amžiaus vaikai, jau vyresnėse grupėse, sergančių vaikų šiomis ligomis nežymiai, bet sumažėja, ypač sergančių atopiniu dermatitu, jei ne visai pasveiksta, tai šios ligos simtomai tikrai pagerėja.

Mūsų įstaigoje šiems vaikams, jų tėvams yra teikiamos specialistų paslaugos t.y. konsultacijos psichologės,socialinio pedagogo, spec. pedagogo, tai pat glaudžiai bendradarbiaujame Su Šilainių šeimos centro gydytojais: alergologe-pulmonologe med. Dr. Gyd. E.Vaitkaitiene, su pediatrais, su Kauno l/d „Klevelis“ specialistais, nes šis darželis yra korekcinis konsultacinis centras, teikiantis pagalbą vaikams sergantiems alergijomis, bei jų šeimomis, pedagogais, ugdantiems šių specialiųjų poreikių vaikus.

Tai pat mūsų įstaigoje dietistė A.Skučienė,pastoviai bendrauja su šių vaikų tėvais, konsultuojasi, derinasi dėl maitinimo, dėl grupėje sudaromų sąlygų šiems vaikams, kad patalpose nebūtų jokių daiktų, žaislų, augalų, kurie galėtų pabloginti šiems vaikams sveikatos būklę. Nuo 2012-02-23 dienos yra panaikintos šiems vaikams mokėjimo lengvatos už darželį, yra paliktos lengvatos tik tiems vaikams, kurie serga epilepsija.

2014-2016 m. planuojame dirbti su šiais vaikais, teikti, pagal mūsų įstaigos galimybes paslaugas, įv.konsultacijas,prevencijas,toliau bendradarbiauti su soc. partneriais, kurie gali suteikti pagalbą šiom ligom sergantiems vaikams, ų tėvams ir jų šeimos nariams.Mūsų įstaigos specialistai tai pat dirbs su šiais vaikais ir jų šeimos nariais.

 

Parengė

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“

Direktorė

Rita Vaškelienė

 

2011 m. sausio 3 d. įsk. Nr. V-118, buvo patikslinta antikorupcinės komisijos sudėtis

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ 2011 M. VEIKLOS PLANO „DARBAS SU ALERGIŠKAIS VAIKAIS“ ATASKAITA 2011M.M.

 

2011 m. Kauno lopšelyje-darželyje ,,Rasytė” buvo toliau tęsiamas darbas  (nuo 2008 m.) su alergiškais vaikais, t. y.  kaupiami duomenys apie  ugdytinius, kurie sirgo įvairiomis alerginėmis ligomis.
Tėvai, pagal jų pageidavimus, buvo konsultuojami mitybos, higienos, ugdymo klausimais, susijusiais su vaikų, kurie sirgo įvairiomis alergijos formomis. Tėvus (globėjus) konsultavo Kauno lopšelio-darželio ,,Rasytė” vyr. slaugytoja – dietistė Aušra Skučienė, Kauno lopšelio – darželio “Rasytė” direktorė Rita Vaškelienė, Kauno lopšelio – darželio ,,Klevelis” direktorė R. Rumšienė (teikdavo pastoviai įvairią informaciją, konsultacijas, organizuodavo seminarus, pasitarimus).
Dalyvavome seminare: “Vaikų, sergančių alergijomis, dienos ritmo ir ugdomojo proceso ypatumai” – 2011 m. vasario 11 d. pažyma Nr. 10-74. Šiame seminare aptarėme apie aplinką, apie mitybos organizavimą, ugdymo procesą grupėje, kai grupėje yra  alergiškų vaikų, taip pat apie kūno kultūros užsiėmimus, visą dienos režimą šiems vaikams.
2011 m. vaikai buvo ugdomi pagal šiuos sveikatos sutrikimus:
ataskaita2012.01
Parengė
Kauno l/d “Rasytė” direktorė Rita Vaškelienė
2012 m. sausis
IŠVALYTI ŠALĮ NUO KORUPCIJOS PAVYKS TIK ATEITIES KARTOMS
ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS PLANO 2011-2013M.
2011 M.  A T A S K A I T A
2011 m. sausio 3 d. įsk. Nr. V-118, buvo patikslinta antikorupcinės  komisijos sudėtis, kadangi keitėsi viena narė (išvyko vaikas į mokyklą), vietoje Brigitos Špokienės buvo išrinkta Daiva Riaukienė ( 7 gr.). Komisijos sudėtis:
1. Rita Vaškelienė – pirmininkė
2. Stanislava Abromaitienė – narė
3. Galina Krylova – narė
4. Stasija Janušienė – narė
5. Daiva Riaukienė – narė (7 gr.),
Šios sudėties komisija paruošė antikorupcijos prevencijos programą bei programos įgyvendinimo planą 2011-2013m.m.
Antikorupcinės grupės nariai per 2011 m.:
     reguliariai peržiūrėjo, susipažino, aptarė, rinko, reglamentuojančius teisės aktus, įvairius pranešimus, informaciją, ataskaitas. Supažindino visą bendruomenę su įvairiais pranešimais, teisės aktais, kita gaunama informacija (iš interneto, Švietimo skyriaus, savivaldybės, Švietimo ministerijos ir t. t.);
     bendradarbiavo su soc. partneriais t. y. su Kauno Tado Ivanausko vidurine mokykla, su Kauno lopšelio – darželio “Ežiukas”, Kauno lopšelio – darželio “Vėrinėlis”, Birštono lopšelio – darželio “Vyturėlis”, Kauno lopšelio – darželio “Rasytė” visa bendruomene, keitėsi turima informacija, patirtimi;
     peržiūrėjo, tikrino, tikslino, kad visos gautos finansinės lėšos (biudžeto, socialinių partnerių, bendruomenės (2%), neformaliojo ugdymo – būtų naudojamos pagal paskirtį, įsistikino ar yra reikiami dokumentai, atskaitos, protokolai, sąskaitos;
     pastoviai buvo skatinamas viešumas įv. sprendimų, vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, viešųjų pirkimų ir pan.;
     buvo reikalaujama asmeninės atsakomybės už savo darbo veiklos sritis;
     glaudžiai bendradarbiavo su įstaigos vidaus audito grupės nariais.
Skundų ir pareiškimų per šį ataskaitinį laikotarpį susijusių su korupcija – nebuvo.
2011 m. gruodžio mėn. turėjo būti organizuojamas susitikimas su visa bendruomene, soc. partneriais “Reik gyvent be korupcijos”, bet dėl labai didelio užimtumo ir nenumatytų aplinkybių, ne tik mūsų įstaigos, bet ir mūsų socialinių partnerių, šis susitikimas perkeliamas į 2012 m. sausio mėn.
Visa antikorupcinės grupės darbo medžiaga yra renkama ir laikoma aplankale, skirtame antikorupcinės programos vykdymui.
Ataskaitą parengė
Kauno lopšelio-darželio ,Rasytė” direktorė – antikorupcinės komisijos pirmininė
Rita Vaškelienė
2011 m. gruodis