TEISĖS AKTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198
Vilnius

XIII-198

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI!!!

SUPAŽINDINAME SU NAUJA MOKESČIŲ UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKA.

ĮSIGALIOJA NUO 2016 M. BALANDŽIO 1 D.

Mokescio tvarkos aprasas (pakeitimas-2016-ųjų)

Mokescio tvarkos aprasas (pakeitimas-2016)


LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374 Vilnius

Parsisiųsti MS Word formatu


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 Vilnius

Parsisiųsti MS Word formatu

nauja redakcija


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93, Vilnius Skaityti plačiau


R E K O M E N D A C I J O S „Dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių –Įpareigojimo būti namuose nustatytu laiku ir įpareigojimo nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką, – vykdymo“ Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.(1.3) V-327.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d įsakymas Nr. -941 „Dėl bendrųjų socialinės psichologinės pagalbos teikimo nuostatų“.

Lietuvos respublikos Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymas 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I – 621 .

Lietuvos respublikos Vyriausybės 2000-01-11 nutarimas Nr.28 “Dėl vaikų laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos“.

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas Nr. I-621 (Žin., 1994, Nr.89-1706; 2004, Nr. 88-3208, Nr. 152-5534; 2006, Nr.17-592).

Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 1996 kovo 14d. Nr. I – 1234