Menu Close

Teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Peržiūrėti dokumentą

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija. Peržiūrėti dokumentą

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas. Peržiūrėti dokumentą

Naujas Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas  2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-2303  Peržiūrėti dokumentą 

Naujas Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymasDėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-2306 „Dėl vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Peržiūrėti dokumentą (įsigalios nuo 2023-01-01)

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Peržiūrėti dokumentą

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas. Peržiūrėti dokumentą

ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Peržiūrėti dokumentą

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. Peržiūrėti dokumentą

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Peržiūrėti dokumentą

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo. Peržiūrėti dokumentą

Vaikų laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarka. Peržiūrėti dokumentą 

Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198. Peržiūrėti dokumentą

Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Peržiūrėti dokumentą


Dokumentai, dėl koronaviruso prevencijos priemonių

LR Sveikatos apsaugos Ministro sprendimas “Dėl COVID-19 ligos (korono viruso infekcijos) valdymo priemonių  vaikų priežiūros organizavimui įstaigose”.  Peržiūrėti dokumentą

Informacija Koronaviruso grėsmės tema nuolat talpinama ŠMSM svetainėje (adresu https://www.smvm.lt/w eb/lt/del-koronaviruso).

DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU, VALDYMO PRIEMONIŲ. aplinkrastis-03-2020-03-16

Koronavirusas ir darbo teisė. Teisininko komentaras.  Peržiūrėti dokumentą 

 

Kauno miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Redakcija, galiojanti nuo 2020-01-01

Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo organizavimo. Peržiūrėti dokumentą

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas   Peržiūrėti dokumentą     

Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo

Maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse Peržiūrėti dokumentą


LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374 Vilnius

Parsisiųsti MS Word formatu


R E K O M E N D A C I J O S „Dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių –Įpareigojimo būti namuose nustatytu laiku ir įpareigojimo nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką, – vykdymo“ Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.(1.3) V-327.

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-950   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06ad87e0a20911e68987e8320e9a5185

Lietuvos respublikos Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymas 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I – 621 .

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas Nr. I-621 (Žin., 1994, Nr.89-1706; 2004, Nr. 88-3208, Nr. 152-5534; 2006, Nr.17-592).

Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 1996 kovo 14d. Nr. I – 1234

Skip to content