Vizija, misija

VIZIJA

                Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ yra paramos šeimai centras, kultūros židinys Šilainių mikrorajone. Lopšelis-darželis „Rasytė“ – atvira ir šiuolaikiška, besimokanti ikimokyklinė įstaiga, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, ugdymą grindžianti inovatyviais metodais ir modernia aplinka.

  MISIJA

           Glaudžiai bendradarbiaujant su šeima, ikimokyklinėmis įstaigomis ir kitomis ugdymo institucijomis bei socialiniais partneriais kvalifikuotai teikti 1,5-7 m. amžiaus vaikams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą vaiko savijautą ir aktyvų dalyvavimą ugdymo procese, atliepiančias individualius vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, užtikrinančias mokyklinę brandą.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

                Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ savo veiklą grindžia kryptingai diegiamais ir sėkmingai plėtojamais demokratiniais principais, tikslų derinimu, iniciatyvos skatinimu, bendra ateities vizija, bendravimu ir bendradarbiavimu, mokėjimu prisitaikyti prie kintančių situacijų, priimti kompleksinius sprendimus, numatyti veiklos perspektyvą, vykdyti pareigas, įvardintas įstaigos nuostatuose ir vidaus darbo tvarkos taisyklėse. 

                  Puoselėjamos bendrosios žmogaus vertybės, savitos tradicijos, kultūrinis gyvenimas ir sportinė veikla.