Veiklos kryptys

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI

              Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ yra Šilainių seniūnijoje. Pagal ugdymo turinį, vaikų poreikius yra bendrosios paskirties ikimokyklinė įstaiga. Komplektuojamos 3 ankstyvojo amžiaus (1,5–3 m.), 6 ikimokyklinio amžiaus (3–5(6) m.), 2 priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės (5(6)-7m.). Vietų skaičius -242. Darbo laikas – 10,5 val. Veikia dvi prailgintos 12 valandų darbo dienos grupės.                Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis patvirtinta Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Įstaiga teikia kokybiškas logopedo, neformaliojo ugdymo mokytojo (kūno kultūros), psichologo, meninio ugdymo pedagogų paslaugas (muzikos, dailės).

Įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja Kauno m. organizuojamuose sportiniuose ir kultūriniuose renginiuose, parodose-konkursuose, projektuose, metodiniuose renginiuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Tėvų pageidavimu veikia ritminių šokių, keramikos, anglų kalbos, šachmatų neformalaus ugdymo būreliai, sudarytos sąlygos vaikams lankyti Šilainių baseiną.

Gabiems muzikai vaikams, taip pat turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių organizuojami papildomi muzikos užsiėmimai, norintiems sportuoti – krepšinio ABC, turintiems judesio ir padėties sutrikimų – kineziterapijos užsiėmimai. Meno terapijos užsiėmimus organizuoja menų pedagogas.

Švietimo politika teikia įstaigai galimybę kurti ugdymo programą, tenkinančią ugdytinių ir jų šeimų poreikius. Mokinio krepšelio lėšos sudaro galimybę  vykdyti edukacinę veiklą už įstaigos ribų. Vyksta edukaciniai užsiėmimai neformalioje aplinkoje: edukacinės valandėlės Kauno lėlių teatre, Botanikos sode, T. Ivanausko Zoologijos muziejuje, Vaikų literatūros muziejuje, Rumšiškių liaudies buities muziejuje, sporto bazėse, vykdant projektą „Renkuosi, nes žinau“.  Profesionalūs atlikėjai (aktoriai, dainininkai), edukologai papildo ugdymo turinį, suteikia vaikams naujų įspūdžių. Vykdant savanorystės programą, tėvai – gydytojai, policininkai, kirpėjai, knygų autoriai ir kt. – veda vaikams pažintines valandėles apie profesijas.

Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ aktyviai dalyvauja miesto ir respublikiniuose projektuose, yra vienas iš organizatorių, rengiant sportinius –kultūrinius renginius: LMSA Kauno apskrities sporto festivalį „Sportuojanti mergaitė – būsima olimpietė“, „Aš, tėtis ir mama – kartu sportuojanti šeima“, Kalėdinį renginį „Ledinės Kalėdos“ Sabonio krepšinio centre, Trikrepšio festivalį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, sporto šventę „Pirmieji žingsniai krepšinyje“ ir kt.

Modernizuojamas, tobulinamas mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų kvalifikacijos kėlimas.

Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES remiamose programose: „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisiai mokykloms“.

Siekiant įgyvendinti strateginius įstaigos tikslus telkiamos mokytojų, tėvų, kitų švietimo darbuotojų, socialinių partnerių pastangos.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

 

  1. Partnerystėje su šeima ir socialiniais partneriais gerinti ugdymo paslaugų kokybę, atnaujinant ugdymo turinį, tęsiant projektinę veiklą, patobulinant vaikų pažangos ir vertinimo sistemą.
  2. Pagerinti materialinę bazę, atnaujinant vidaus ir lauko aplinką, kuriant naujas sveikatingumo erdves.
  1. Stiprinti pedagogų ir kitų darbuotojų motyvaciją, suteikiant galimybę tobulinti kvalifikaciją, didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą, diegiant IKT inovatyvias idėjas ir ugdymo metodus, aprūpinant nauja kompiuterine įranga.